Foreign Legal Consultant logo

Barrister & Solicitor Since 1991
Iranian Legal Consultant

فائزه کاشانی نژاد | مهریه

خدمات مهریه

پرداخت فوری و یا قسطی مهریه

پرداخت فوری و یا قسطی مهریه

Saturday, November 3, 2018
هموطنان گرامی
نظر به اینکه اختلافات خانوادگی فیمابین زن و شوهر دارای پیچیدگی ها و جزییاتی است، هنگام جدایی و طلاق )ایرانی( می بایست یکایک موارد مطروحه در قانون خانواده در نظر گرفته شود و
براساس آن توافقاتی صورت گیرد که تکلیف طرفین را به طور یکپارچه روشن کند. همانطور که در مقالات قبل توصیه کردم، زوج هایی که مصمم به طلاق هستند، هنگام طلاق کانادایی و همچنین
هنگام تنظیم قرارداد جدایی ) Seperation agreement ( حتما با رعایت قانون هر دو کشور، کلیه مسائل خود از قبیل حضانت و نفقه و تقسیم اموال و مهریه و جهیزیه را فی المجلس حل و فصل
کنند. البته این مقالات نمی تواند به عنوان مشاوره حقوقی قلمداد شود و ما سعی می کنیم در باب موضوعات مختلف و مفاهیم آنها، و نکات قانونی هنگام طلاق اطلاعاتی به شما بدهیم تا با
اطلاع از قوانین موجود در مورد حقوق قانونی خود با علم بیشتری تصمیم گیری نمایید. در این مقالات سعی می شود که حتی الامکان با انشایی ساده تر مطلب را بنویسیم که قابل فهم تر باشد.
این هفته درباره فرق بین «عندالمطالبه » و «عندالاستطاعه » بودن مهریه سئوال شده است.
سئوال: آقایی هستم ایرانی تبار که قصد دارم با خانمی در ایران ازدواج کنم. برای آشنایی با سند ازدواج، فتوکپی آن را برای من ارسال کرده اند که هنگام مطالعه آن با عبارات «عندالاستطاعه »
و «عندالمطالبه » بودن مهریه روبرو شدم که معنای آنها را نمی دانم. لطفا برای من توضیح دهید.
عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن مهریه چیست؟
پاسخ: از دهه 1380 تاکنون زوجین هنگام تنظیم عقدنامه در دفترخانه ها از عنوان عندالمطالبه و یا عندالاستطاعه استفاده می کنند.
مهریه عندالمطالبه اگر مهریه عندالمطالبه باشد به محض درخواست و مطالبه زن، باید شوهر مهریه را پرداخت نماید و عذری برای پرداخت نکردن آن وجود ندارد مگر آنکه زوج امکان پرداخت
نداشته باشد که در این صورت پس از طی تشریفات قانونی می بایست آن را با اقساط به زن بپردازد. البته در صورتی که مهریه بیشتر از 110 عدد سکه باشد زوج )شوهر( باید تا این مبلغ
را دفعتا پرداخت نماید و برای پرداخت باقی از دادگاه خانواده تقاضای تقسیط مهریه را بنماید.
مهریه عندالاستطاعه چنانچه در عقدنامه قید شود که مهریه به شرط استطاعت مرد پرداخت شود به این معنی است که زن می بایست توانایی مالی مرد را ثابت کرده و بعد تقاضای مهریه اش
را بنماید.
تا قبل از وضع بخشنامه مربوط به عندالاستطاعه بودن مهریه، اصل بر این بود که زوج موظف به پرداخت مهریه است و هر زمان که زوجه آن را مطالبه نماید باید پرداخت شود، بر این اساس به
محض مطالبه مهریه از سوی زن و عدم امکان ارائه دلیل نپرداختن مهریه از طرف مرد حکم به محکومیت او و روانه شدن او به زندان )در صورت دادخواست زن و عدم پرداخت مهریه از طرف
مرد( داده می شد و مرد می بایست ادعای خویش را در مقام کسی که ادعای عجز از پرداخت مهریه را دارد برای دادگاه به اثبات برساند.
در این حالت بسیاری از مردان با هدف جلوگیری از دستیابی همسران خود به اموال آنها نسبت به انتقال و مخفی ساختن آنها اقدام کرده و از این رو زنان در معرفی اموال همسر خود دچار
مشکلات عملی فراوانی بودند و چه بسا سرخورده از طرح دعوی مهریه.
در این وصف )عندالاستطاعه بودن مال زوج( فرصت فراوانی جهت انتقال اموال زوج به جهت فرار از نپرداختن مهریه به دیگران و اقوام و فامیل و دوست برای مرد فراهم می کند و امکان اثبات
توانایی مالی مرد برای زن بسیار مشکل می شود و چنانچه مرد در حین رسیدگی به دعوای مهریه از کشور خارج شود و مال خود را به دیگری انتقال داده باشد که موجبات تضرر زن و عدم
دستیابی وی به حقوق حقه او می شود، بخصوص که طرح دعوی مهریه هزینه زیادی را برای زنان به بار می آورد که عاقبت مجبورند «مهرم حلال جانم آزاد » را به جان بخرند.
در این مبحث، موضوعات دیگری نیز به تبع هر کدام از این دو نوع وضعیت، پیش می آید از جمله، «حق حبس مهریه » توسط زن، حق تمکین )عام و خاص(، پرداخت نفقه در صورت عدم
تمکین در موارد خاص، و ... که برای توضیحات بیشتر می توانید با اینجانب تماس بگیرید.
توجه داشته باشید که اطلاعات حقوقی که در پاسخ سئوالات ارائه می شود جنبه کلی دارد و هر مورد خا*ص *قو*انین و مقررات و شرایط فرد سئوال کننده به طور خاص در نظر گرفته شده و براساس اطلاعات داده شده
و سایر اوضاع و احوال مربوط به آن زن یا مرد مشاوره حقوقی داده می شود.
در صورت نیاز به توضیحات بیشتر و ذکر جزییات و مسائل مربوط به ثبت ازدواج در ایران و یا در خارج از کشور با اینجانب تماس بگیرید.
اجرت المثل چیست و به چه کسی تعلق می گیرد؟

اجرت المثل چیست و به چه کسی تعلق می گیرد؟

Saturday, November 3, 2018
هموطنان گرامی
نظر به اینکه اختلافات خانوادگی فیمابین زن و شوهر دارای پیچیدگی ها و جزییاتی است، لذا هنگام جدایی و طلاق )ایرانی( می بایست یکایک موارد مطروحه در قانون خانواده در نظر
گرفته شود و براساس آن توافقاتی صورت گیرد که تکلیف طرفین را به طور یکپارچه روشن کند. همانطور که در مقالات قبل توصیه کردم، زوج هایی که مصمم به طلاق هستند، هنگام طلاق
کانادایی و همچنین هنگام تنظیم قرارداد جدایی ) Seperation agreement ( حتما با رعایت قانون هر دو کشور، کلیه مسائل خود از قبیل حضانت و نفقه و تقسیم اموال و مهریه و جهیزیه را
فی المجلس حل و فصل کنند. البته این مقالات نمی تواند به عنوان مشاوره حقوقی قلمداد شود و ما سعی می کنیم در باب موضوعات مختلف و مفاهیم آنها، و نکات قانونی هنگام طلاق
اطلاعاتی به شما بدهیم تا با اطلاع از قوانین موجود در مورد حقوق قانونی خود با علم بیشتری تصمیم گیری نمایید. در این مقالات سعی می شود که حتی الامکان با انشایی ساده تر مطلب را
بنویسیم که قابل فهم تر باشد.
باید گفت که قانون برای خانمها حقوقی را در نظر گرفته است به این صورت که تا موقعی که مرد حق و حقوق همسرش را پرداخت نکند نمی تواند او را طلاق دهد و این حق و حقوق
براساس مدت زناشویی تعیین می شود و هر چه این مدت بیشتر باشد میزان اجرت المثل بیشتر می شود. یکی از دلایلی که مردان عقب نشینی کرده و نمی توانند همسر خود را بدون هیچ
دلیل منطقی طلاق بدهند همین حق بوده که در قانون برای زنان در نظر گرفته شده است.
زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد. اگر زن در طول زندگی مشترک، کاری که شرعا وظیفه او نبوده، انجام دهد؛ به عبارت دیگر قصد انجام آن کارها را نداشته و به خاطر ثواب یا
بخشش و نیکوکاری انجام نداده، و انجام آن کارها صرفا بنابه دستور شوهر بوده، مستحق پاداشی است که به آن اجرت المثل گفته می شود. این کارها شامل شیر دادن به بچه، انجام کارهای
منزل، پرستاری بچه و کارهایی از این قبیل می باشند.
مثلا زمانی که زن و شوهری صاحب فرزند می شوند اگر بخواهند برای نگهداری فرزند خود پرستاری را به کار بگیرند باید دستمزدی به آن پرستار بدهند. همین طور اگر بخواهند فردی
را برای انجام امور عادی منزل از قبیل آشپزی و نظافت استخدام کنند باید هزینه ای برای این کار بپردازند. چنین وظایفی جز وظایف زن نیست. البته اگر زن در انجام کارهای خانه داری از
اول شروع زندگی زناشویی قصد انجام دادن این کارها را به طور رایگان داشته باشد دیگر نمی تواند اجرت المثل دریافت کند.
همچنین دریافت اجرت المثل مشروط بر این است که درخواست طلاق از سوی زن نباشد و درخواست طلاق از طرف مرد باشد.
تعیین اجرت المثل
برای تعیین اجرت المثل، کارشناس تعیین می شود و دستمزد زن را محاسبه می کند. در کارشناسی هیچگاه دستمزد یک پرستار یا خدمتکار خانه به طور کامل پرداخت نمی شود زیرا فرض
بر این است که زن در قبال انجام کارها و وظایف خود، از مزایایی مانند رفتن به مسافرت و دریافت هدیه هم برخوردار می شود و نمی تواند مثل یک پرستار یا کارگر عادی که از اینگونه
مزایا بهره نبرده، دستمزد بگیرد.
کارشناسی پرونده های اجرت المثل دارای فوت و فن های خاصی است که باید رعایت شود مثلا زنان شاغل اجرت المثل کمتری می گیرند. چون قانونا زن مالک دارایی و پولی است که
به دست می آورد و وقتی با توافق شوهر خارج از منزل کار می کند الزامی ندارد که حتی یک ریال از درآمد خود را به همسرش بپردازد و یا در منزل خرج کند. تحصیلات زن نیز مسئله
دیگری است که در تعیین میزان دستمزد بالاتر موثر است. پایگاه اجتماعی و شئون زن، شغل پدر، محل زندگی در زمان مجردی و بعد از ازدواج هم در افزایش میزان اجرت المثل تاثیر زیادی
دارد. بانوانی که فقط خانه دار هستند در زمان کارشناسی برای اجرت المثل رقم های بهتری دریافت می کنند. تعداد فرزندان نیز از موارد موثر در تعیین میزان اجرت المثل می باشد. ممکن
است مردی بخشی از ایام زندگی خود را در ماموریت کاری خارج از کشور یا مثلا زندان گذرانده باشد. که آن هم در میزان تعیین اجرت المثل تاثیر دارد.
اگر مردی با اجبار، تهدید یا تطمیع همسرش را وادار به امضای برگه ای کند و مثلا در قبال مبلغ مشخصی او را وادار به صرف نظر کردن از اجرت المثل کند، این برگه از نظر حقوقی ارزشی
ندارد و همسران می توانند هنگام عقد ازدواج، با هم توافق کنند و تکلیف اجرت المثل را به صورت شرط مندرج در عقدنامه بگنجانند.
***
توجه داشته باشید که اطلاعات حقوقی که در پاسخ سئوالات ارائه می شود جنبه کلی دارد و هر مورد خاص قوانین و مقررات و شرایط فرد سئوال کننده به طور خاص در نظر گرفته شده و براساس اطلاعات داده
شده و سایر اوضاع و احوال مربوط به آن شخص مشاوره حقوقی داده می شود.
در صورت نیاز به توضیحات بیشتر و ذکر جزییات و مسائل مربوط به این مقاله با اینجانب تماس بگیرید.
تغییر در چگونگی وصول مهریه از ششم اردیبهشت ماه سال 139

تغییر در چگونگی وصول مهریه از ششم اردیبهشت ماه سال 139

Saturday, November 3, 2018
براساس قانون برنامه ششم توسعه در ایران از 6 اردیبهشت ماه 1396 افرادی که سند رسمی لازم الاجرا مثل سند ازدواج و اجاره و چک و قراردادهای داخلی بانکها، اخطاریه های مربوط به
پرداخت حق شارژ آپارتمانها و غیره دارند نمی توانند ابتدائا به دادگاه مراجعه کنند، بلکه برای اجرای مفاد سند، اول باید به دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت مراجعه کنند مگر اینکه افراد در
اداره ثبت موفق به وصول حق خود در مهلت هایی که پیش بینی شده نشوند که در این صورت حق دارند از ادامه عملیات اجرایی اداره ثبت انصراف دهند و پرونده مختومه شود، آن وقت بعدا
به دادگاه مراجعه کنند.
تا قبل از اجرای قانون فوق اگر خانمی متقاضی طلاق یا دعاوی ناشی از سند رسمی ازدواج از جمله مطالبه مهریه بود می توانست به دادگاه مراجعه کند اما در شرایط کنونی برای وصول مهریه
باید به دفتر خانه ای که سند ازدواج در آن ثبت شده است مراجعه کرده و سپس برای پیگیری امر به اداره ثبت مراجعه نماید.
ولی سایر موارد مربوط به سند ازدواج از قبیل مطالبه نفقه، اختلافات مربوط به محل سکونت زوجین یا اختلافات مربوط به شرایط ضمن عقد، درخواست عدم امکان سازش، طلاق، فسخ، نکاح
و مانند آن ارتباطی به ثبت ندارد و ادارات ثبت حق مداخله در این موارد را ندارند و خواهان این دعاوی باید به دادگاه مراجعه نماید.
***
برای طرح سئوالات حقوقی خود هر ماه جلسه ای در دفتر اینجانب برگزار می گردد که می توانید در آن شرکت کنید. در صورت تمایل با تلفن 3532 725 416 برای ثبت نام و رزرو جا
تماس حاصل فرمایید.
***
توجه داشته باشید که اطلاعات حقوقی که در پاسخ سئوالات ارائه می شود جنبه کلی دارد و هر مورد خاص قوانین و مقررات و شرایط فرد سئوال کننده به طور خاص در نظر گرفته شده و براساس اطلاعات داده
شده و سایر اوضاع و احوال مربوط به آن شخص مشاوره حقوقی داده می شود.
در صورت نیاز به توضیحات بیشتر و ذکر جزییات و مسائل مربوط به این مقاله با اینجانب تماس بگیرید.